ข้อมูลสถิติ

จำนวนผู้ใช้งาน

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2565

2020

2021

2022

รวม

ผู้กู้

13

77

121

121

ผู้ให้กู้

21

70

105

105

สินเชื่อคงค้าง

ยอดสินเชื่อคงค้าง

กลุ่มหุ้น MAX50

LTV 30%

LTV 40%

LTV 50%

รวม

กลุ่มหุ้น MAX40

LTV 30%

LTV 40%

รวม

90 วัน

203,400.00

0.00

1,981,875.00

2,185,275.00

180 วัน

0.00

0.00

647,865.00

647,865.00

รวม

203,400.00

0.00

2,629,740.00

2,833,140.00

90 วัน

180 วัน

รวม

6,627,015.00

2,178,700.00

8,805,715.00

518,700.00

484,652.00

1,003,352.00

7,145,715.00

2,663,352.00

9,809,067.00

จำนวนสัญญาสินเชื่อคงค้าง

1

0

3

4

90 วัน

6

3

9

0

0

2

2

180 วัน

1

2

3

1

0

5

6

รวม

7

5

12

กลุ่มหุ้น MAX50

90 วัน

180 วัน

รวม

LTV 30%

LTV 40%

LTV 50%

รวม

กลุ่มหุ้น MAX40

LTV 30%

LTV 40%

รวม

การกระจุกตัวของผู้กู้

ยอดสินเชื่อไหม่รวมทั้งแพลตฟอร์ม

1,827,450.00

0.00

1,981,875.00

3,809,325.00

0.00

0.00

661,265.00

661,265.00

8,652,015.00

2,178,700.00

10,830,715.00

0.00

433,292.00

433,292.00

1,827,450.00

0.00

2,643,140.00

4,470,590.00

8,652,015.00

2,611,992.00

11,264,007.00

กลุ่มหุ้น MAX50

LTV 30%

LTV 40%

LTV 50%

รวม

กลุ่มหุ้น MAX40

LTV 30%

LTV 40%

รวม

90 วัน

180 วัน

รวม

90 วัน

180 วัน

รวม

จำนวนสัญญาสินเชื่อไหม่รวมทั้งแพลตฟอร์ม

กลุ่มหุ้น MAX50

90 วัน

180 วัน

รวม

LTV 30%

3

0

3

LTV 40%

0

0

0

LTV 50%

3

2

5

รวม

กลุ่มหุ้น MAX40

6

90 วัน

2

180 วัน

8

รวม

LTV 30%

8

0

8

LTV 40%

3

1

4

รวม

11

1

12

การกระจุกตัวของผู้ให้กู้

ยอดสินเชื่อไหม่รวมทั้งแพลตฟอร์ม

กลุ่มหุ้น MAX50

90 วัน

180 วัน

รวม

LTV 30%

1,827,450.00

0.00

1,827,450.00

0.00

0.00

0.00

LTV 40%

1,981,875.00

661,265.00

2,643,140.00

LTV 50%

3,809,325.00

661,265.00

4,470,590.00

รวม

กลุ่มหุ้น MAX40

90 วัน

180 วัน

รวม

LTV 30%

8,652,015.00

0.00

8,652,015.00

2,178,700.00

433,292.00

2,611,992.00

LTV 40%

10,830,715.00

433,292.00

11,264,007,00

รวม

สัดส่วนเงินให้กู้ของกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้เกี่ยวข้องเทียบกับวงเงินสินเชื่อทั้งหมด 

2020

2021

2022

จำนวนกรรมการ ผู้มีอำนาจจัดการ หรือผู้เกี่ยวข้องกับ NestiFly ที่เป็นผู้ให้กู้เกี่ยวข้องกับ

สัดส่วนเงินที่ให้กู้ของกรรมการ ผู้มีอำนาจจัดการ หรือผู้เกี่ยวข้องกับ NestiFly เทียบกับวงเงินสินเชื่อทั้งหมด

0

1

1

0.00%

1.58%

0.76%

เกณฑ์การลงทุนที่กรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวส่วนใหญ่เลือก

อัพเดท ณ วันที่ 31/05/22 18:00

กลุ่มหุ้น

ระดับ LTV สูงสุด

ระยะเวลาสูงสุด

MAX40 และ MAX50

30%

90 วัน

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (APR)

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (APR) แยกรายประเภท

90 วัน

3.45

0.00

3.98

3.71

90 วัน

3.78

3.88

3.81

180 วัน

0.00

0.00

4.40

4.40

180 วัน

0.00

4.39

4.39

เฉลี่ย

3.45

0.00

4.15

4.06

รวม

3.78

4.00

4.10

กลุ่มหุ้น MAX50

LTV 30%

LTV 40%

LTV 50%

รวม

กลุ่มหุ้น MAX40

LTV 30%

LTV 40%

รวม

การบังคับขายหลักประกัน

ฺBlue

0 สัญญา   (0%)

ฺBlue

0 สัญญา   (0%)

0 บาท

0 บาท

อัตราการขาดทุนจากการบังคับขายหลักประกัน

ฺBlue

0%

ฺBlue

0%

0 บาท

0 บาท