top of page

MAX40

90 วัน

Effective Rate

LTV 30%

6.70%

1.65%

LTV 40%

7.00%

1.73%

LTV 50%

-

-

LTV 60%

-

-

MAX40

180 วัน

Effective Rate

LTV 30%

7.20%

3.55%

LTV 40%

7.50%

3.70%

LTV 50%

-

-

LTV 60%

-

-

MAX40

270 วัน

Effective Rate

LTV 30%

7.60%

5.62%

LTV 40%

7.90%

5.84%

LTV 50%

-

-

LTV 60%

-

-

MAX40

365 วัน

Effective Rate

LTV 30%

7.90%

7.90%

LTV 40%

8.20%

8.20%

LTV 50%

-

-

LTV 60%

-

-

อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม

(อัตราดอกเบี้ยที่แสดงด้านล่างสำหรับกลุ่มผู้ขอสินเชื่อทั่วไป)

หมายเหตุ

  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จะขึ้นอยู่กับกลุ่มหลักทรัพย์ที่ผู้ขอสินเชื่อนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลาขอสินเชื่อ ระดับ LTV และรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งจาก NCB

  • อัตราค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7% ของค่าธรรมเนียม) และ ค่าอากรแสตมป์ โดยทุกยอดสินเชื่อ 2,000 บาท จะมีค่าอากรแสตมป์ 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)​

  • บริษัทฯ อาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และ รายชื่อหุ้นหลักประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

bottom of page