top of page

ตรวจ “เครดิตบูโร” ด้วยตัวเองผ่าน Mobile Banking


เตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อได้ง่ายๆ เพียงแค่ตรวจ “เครดิตบูโร” ด้วยตัวเองผ่าน Mobile Banking ได้ตามลิสต์ข้างล่างนี้


รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit report) ทางอีเมล


ได้รับผลรายงานทันที (ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง)

- ผ่านโมบายแอป “Bualuang mBanking” ธนาคารกรุงเทพ

- ผ่านโมบายแอป “KKP Mobile” ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร


ได้รับผลรายงานภายใน 24 ชั่วโมง* (ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง)

- ผ่านโมบายแอป Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย

- ผ่านโมบายแอป MyMo by GSB ของธนาคารออมสิน


ได้รับผลรายงานภายใน 3 วันทำการ (ตรวจข้อมูลเครดิต)

- ผ่านโมบายแอป “ttb touch” ของธนาคารทหารไทยธนชาต

.

.

ค่าบริการ

- รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท

- รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง 200 บาท

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดก่อนใช้บริการ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่เครดิตบูโรกำหนด


ที่มาของข้อมูล: บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด National Credit Bureau (NCB)

—--------------------------------------------------------

ช่องทางการติดต่อ

Facebook : NestiFly

Line : @nestifly

Linkedin : NestiFly


อ้างอิงจาก : NestiFly

Comments


bottom of page