top of page

มารู้จักกับ “การตรวจเครดิตบูโร” กัน​​​​​​​​​​​​​​​​​​ เครดิตบูโร หรือบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลบัญชีสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภทของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งส่งมาจากสถ​าบันการเงินและบริษัทที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรทุกเดือน

ในการตรวจเครดิตบูโร จะได้รับข้อมูลเครดิต 2 อย่างนั่นก็คือ "รายงานข้อมูลเครดิต & เครดิตสกอริ่ง"

รายงานข้อมูลเครดิต (Credit Report) จะแสดงข้อมูลบัญชีสินเชื่อทุกรายการที่เรามีกับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของ NCB ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดบัญชีสินเชื่อ ประวัติการชำระสินเชื่อ สถานะของสินเชื่อ เช่น เรามีบัตรเครดิตกี่ใบ ชำระบัตรเครดิตตรงไหม และมีค้างจ่ายอะไรหรือเปล่า

เครดิตสกอริ่ง (Credit Scoring) หรือ ‘คะแนนเครดิต’ หรือ ระดับความเสี่ยงที่สะท้อนโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันการเงินมักจะใช้ประเมินคุณสมบัติในการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยข้อมูลที่นำมาประเมินจะมาจากประวัติการก่อหนี้และการชำระหนี้ในอดีตที่ผ่านมา


รู้หรือไม่ ข้อมูลเครดิตสกอริ่งของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงิน คือ ระบบเครดิตสกอริ่งของ NCB


ที่มาของข้อมูล: บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด National Credit Bureau (NCB),ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย --------------------------------------------------- ช่องทางการติดต่อ Facebook : NestiFly Website : www.nestifly.com Line : @nestifly Linkedin : NestiFly #NestiFly #StockLendbyNestiFly #เชื่อมต่อทุกโอกาสทางการเงิน #creditbureau #creditscoring


อ้างอิงจาก : NestiFly

Comments


bottom of page