Search

Share Loan by NestiFly : เริ่มต้นใช้บริการและการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ทำอย่างไร?

Updated: Oct 11, 2021

3 เสต็ปง่าย ๆ ของการสมัครใช้บริการ Share Loan by NestiFly

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Share Loan by NestiFly

  2. กรอกข้อมูลลงทะเบียน

  3. ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน (e-KYC) ผ่าน NDID Service

ขั้นตอนที่ 1 : ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Share Loan by NestiFl


1. ผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอป Share Loan by NestiFly ได้บน App Store หรือ Google Play Store โดยค้นหาว่า “Share Loan by NestiFly” และเลือก “ติดตั้ง


2. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือก “เปิด” เพื่อทำการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลลงทะเบียน1. เลือก “สร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่” กรอกชื่อ นามสกุล อีเมล ตั้งรหัสผ่านโดยรหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข หลังจากนั้นให้เลือก “ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
2. กรอกหมายเลขโทรศัพท์และเลือก “ส่ง SMS รหัสยืนยัน” หลังจากนั้นให้นำรหัสที่ได้จาก SMS มากรอกในช่อง “รหัสยืนยัน 6 หลัก” และเลือก “ยืนยันเบอร์โทรศัพท์” เพื่อดำเนินการต่อ


3. ตรวจสอบอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน หลังจากนั้นนำรหัสที่ได้รับมากรอกลงในช่อง “รหัสยืนยัน 6 หลัก” และเลือก “ยืนยันที่อยู่อีเมล”

กรณีที่ไม่ได้รับอีเมล ให้ลองตรวจสอบในกล่อง junk หรือ spam
4. ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และเลือก “ตกลงและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ