Search

Share Loan : ขั้นตอนการกำหนดเกณฑ์การลงทุนและฝากเงิน

Updated: Sep 21, 2021บริการ Share Loan by NestiFly เป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ให้คุณสามารถลงทุนปล่อยสินเชื่อความเสี่ยงต่ำโดยมีหุ้น SET100 เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มใช้บริการได้โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Share Loan by NestiFly เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้บน Google Playคุณสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ที่นี่


สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ง่าย ๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

  2. ตั้งค่าการลงทุนเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้

  3. โอนเงินเข้าบัญชี P2P เพื่อรอการจับคู่
ขั้นตอนที่ 1 : ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

  1. เลือก “ลงทุนผ่าน NestiFly”

  2. ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฯ สำหรับผู้ให้กู้ และเลือก “ฉันเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขสัญญานี้3. ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน แล้วเลือก “คำนวนคะแนนความเสี่ยง” เมื่อตรวจสอบผลการประเมินแล้ว ให้เลือก “รับทราบระดับความเสี่ยงและสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมขั้นตอนที่ 2 : ตั้งค่าการลงทุนเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้

  1. กำหนดเงื่อนไขในการลงทุนตามความต้องการของคุณโดยการสไลด์วงกลมสีเหลือง เงื่อนไขต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

  2. เลือกกลุ่มหุ้นที่ต้องการรับเป็นหลักประกัน โดยสามารถเลือก “เฉพาะกลุ่ม MAX50” หรือ “ทั้งกลุ่ม MAX50 และกลุ่ม MAX40”

*กลุ่มหุ้น MAX50 คือ กลุ่มหุ้นความเสี่ยงต่ำ ที่ผู้กู้สามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 50% ของมูลค่าหุ้น

**กลุ่มหุ้น MAX40 คือ กลุ่มหุ้นความเสี่ยงสูงกว่า ที่ผู้กู้สามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 40% ของมูลค่าหุ้น

สามารถดูรายชื่อหลักประกันล่าสุดได้ที่นี่

2. เลือกระยะเวลาสูงสุดที่ต้องการปล่อยกู้

3. เลือกระดับ LTV สูงสุดที่ยอมรับได้

*LTV คือ อัตราส่วนมูลค่าสินเชื่อต่อหลักประกัน ระดับ LTV ยิ่งต่ำ ความเสี่ยงในการลงทุนก็จะยิ่งต่ำลงไปด้วย

4. เลือกวงเงินลงทุนสูงสุดต่อสัญญา ยิ่งวงเงินลงทุนสูงสุดต่ำ ก็จะสามารถกระจายความเสี่ยงได้มาก แต่โอกาสในการจับคู่สำเร็จ ก็จะลดน้อยลง

เมื่อกำหนดเงื่อนไขการลงทุนเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “บันทึกการตั้งค่า”

5. ตรวจสอบร่างสัญญากู้ยืมเงิน และเลือก “ฉันเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขตามร่างสัญญานี้