ที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันสำหรับสินเชื่อ Share Loan by NestiFly

อัตราดอกเบี้ยและรายชื่อกลุ่มหลักทรัพย์
สำหรับสินเชื่อ Share Loan by NestiFly 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

คุณสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อได้ โดยการเลือกกลุ่มหุ้นหลักประกัน ระดับ LTV และระยะเวลาที่ต้องการสินเชื่อ โดยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของ Share Loan จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

ตามความเหมาะสมกับคะแนนเครดิตของผู้ขอสินเชื่อ ดังนี้

 1) Share Loan Blue คืออัตราระดับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลทั่วไป

2021Dec_Borrow_Blue.png

 2) Share Loan Gold คืออัตราระดับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้กู้ที่มีเครดิตดีเป็นพิเศษ

2021Dec_Borrow_gold.png

อัตราค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งคิดเป็น 7% ของค่าธรรมเนียมและ

ค่าอากรแสตมป์ โดยทุกยอดสินเชื่อ 2,000 บาท จะมีค่าอากรแสตมป์ 1 บาท

กลุ่มหุ้นหลักประกัน

NestiFly ได้มีการทำทดสอบแบบ Back-Testing เพื่อดูประวัติความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และได้คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับนักลงทุน

กลุ่มหุ้น

MAX50

  • กลุ่มหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ 

  • ผู้กู้จะสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ (LTV)

กลุ่มหุ้น

MAX40

  • กลุ่มหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

  • ผู้กู้จะสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 40% ของมูลค่าหลักทรัพย์ (LTV)

MAX50

MAX40

 
 
ระดับ LTV คืออะไร
  • Loan-to-Value (LTV) คือสัดส่วนระหว่างมูลค่าของสินเชื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • LTV ของสินเชื่อ Share Loan มีตั้งแต่ระดับ 30% - 50%
  • ยิ่งเลือก LTV ต่ำ ดอกเบี้ยก็ยิ่งต่ำ