top of page

ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน StockLend by NestiFly ข้อมูล ณ สิงหาคม 2566
ข้อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet) สําหรับผู้ขอสินเชื่อ (ผู้กู้)
ข้อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet) สําหรับนักลงทุน (ผู้ให้กู้)
รายชื่อหุ้นหลักประกัน ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
ตัวอย่างแบบสัญญาเงินกู้
วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอยกเลิกเอกสารข้อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet) สําหรับผู้ขอสินเชื่อ (ผู้กู้) เเละนักลงทุน (ผู้ให้กู้) ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เเละประกาศให้ข้อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet) สําหรับผู้ขอสินเชื่อ (ผู้กู้) เเละนักลงทุน (ผู้ให้กู้) ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีผลบังคับใช้ตั้งเเต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเเจ้งให้ทราบต่อไป

bottom of page