ที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันสำหรับสินเชื่อ Share Loan by NestiFly

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ NestiFly

บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทผู้เป็นเจ้าของและผู้พัฒนา NestiFly ที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (“NestiFly”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (“บริการ”)

 

จุดประสงค์ของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการ NestiFly ทราบถึงจุดประสงค์กำหนดแจ้งเกี่ยวกับความจำเป็น รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทจะดำเนินการด้วยจุดประสงค์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ผู้ใช้บริการทราบ

ขอบเขตการบังคับใช้ของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับการใช้บริการ NestiFly โดยตรงตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ NestiFly และ/หรือการให้บริการที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ แต่ไม่ใช่การให้บริการโดยตรงของบริษัทและบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้แอปพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์ของผู้ดำเนินการบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก 

การยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เมื่อท่านสมัครบัญชีใช้งานของ NestiFly ไม่ว่าจะเป็นในฐานะของ “ผู้กู้” หรือ “ผู้ให้กู้” ท่านจะถือว่าเป็นผู้ใช้บริการของ NestiFly (“ผู้ใช้บริการ”) และบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศในนโยบายฉบับนี้ทั้งหมด และการที่ผู้ใช้บริการยังคงมีบัญชีผู้ใช้งานของ NestiFly อยู่ บริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับนโยบายฉบับนี้และฉบับแก้ไขทั้งหมดเสมอ

หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามหรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้​ NestiFly และ/หรือปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความผลจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการตามที่ระบุไว้ใน (1) ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการแพลตฟอร์ม (2) ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินผ่านบริการธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัทอาจมีกับท่านในฐานะผู้กู้ และผู้ให้กู้ และ (3) ข้อตกลงหรือเงื่อนไขอื่นๆที่อาจมีระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง (“เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ”)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆ ของ NestiFly ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงผ่านช่องทางการติดต่อระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ

 

ขอบเขตของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่จะมีการประมวลผล

ผู้ใช้บริการ NestiFly อาจมีทั้ง (i) ผู้ใช้บริการที่สมัครใช้บริการในนามบุคคลธรรมดา ซึ่งบริษัทย่อมมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดาดังกล่าว และ (ii) ผู้ใช้บริการที่สมัครใช้บริการในนามนิติบุคคล ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาของนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจสุดท้ายของบริษัทของผู้ใช้บริการนิติบุคคลดังกล่าว (“ตัวแทนนิติบุคคล”)

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะได้รับการประมวลผล

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดาหรือตัวแทนนิติบุคคล บริษัทอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวจากแหล่งที่มา ดังนี้ 

 • จากผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดาหรือผู้ใช้บริการนิติบุคคลที่เป็นต้นสังกัดของตัวแทนนิติบุคคลโดยตรงที่ให้ข้อมูลแก่บริษัทระหว่างกระบวนการสมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งาน 

 • จากผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทอาจเชื่อมโยงระบบเพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตน และการยืนยันสิทธิรวมถึง คุณสมบัติในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทผู้ให้บริการภายนอก และแหล่งข้อมูลหน่วยงานราชการที่เป็นข้อมูลสาธารณะที่บริษัทอาจเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูลของผู้ใช้บริการ (เช่น ผู้ให้บริการระบบการยืนยันตัวตนด้วยการยืนยันภาพถ่ายใบหน้า กรมการปกครอง หรือบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด เป็นต้น) และ 

 • จากการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการอาจดำเนินการบน NestiFly ที่บริษัทจะเก็บและประมวลผลตามเงื่อนไขการให้บริการ 

 • นอกจากนี้ หากมีกรณีที่บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากแหล่งข้อมูลอื่น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบตามแต่ละระยะเวลา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผล ในการให้บริการ NestiFly

เพื่อการให้บริการ NestiFly บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดาและตัวแทนนิติบุคคล ซึ่งใช้บริการ NestiFly ดังนี้

 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนของผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดาหรือตัวแทนนิติบุคคลโดยตรง เช่น ชื่อนามสกุล อายุ สัญชาติ วันเกิดปีเกิด สถานะการสมรส
  ตามที่แสดงบนบัตรประจำตัวประชาชน

 2. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล

 3. ข้อมูลการแสดงตน อาทิ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดาหรือของตัวแทนนิติบุคคล (ทั้งในส่วนของเลขประจำตัวประชาชน และรหัสเลเซอร์หลังบัตร รวมถึงข้อมูลที่อาจได้รับการอ่านจากระบบ NFC) ภาพถ่ายเอกสารหลักฐานการแสดงตน รวมถึงรูปถ่ายใบหน้าของผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดาและตัวแทนนิติบุคคล  

 4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นๆที่ ผู้กู้อาจนำมาใช้เป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบของบริษัท (ถ้ามี) ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บัญชีหลักทรัพย์ที่ผู้ใช้บริการเปิดไว้ ซึ่งผู้ใช้บริการต้องทำการเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีผู้ใช้งานของบริษัท โดยถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการใช้บริการทั้งหมดของบริษัท

 5. กรณีผู้ใช้บริการที่มีฐานะเป็นผู้กู้ ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการกรอกในแบบฟอร์มการขอสินเชื่อ สัญญากู้ยืม หนังสือมอบอำนาจและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทอาจกำหนดให้ผู้ใช้บริการในฐานะผู้กู้ต้องลงนามเป็นการเฉพาะเพื่อการขอสินเชื่อ 

 6. กรณีผู้ใช้บริการที่มีฐานะเป็นผู้ให้กู้ ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการกรอกใบแบบฟอร์มการขอลงทุน พร้อมการระบุรายละเอียดเกณฑ์การลงทุน สัญญากู้ยืม หนังสือมอบอำนาจและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทอาจกำหนดให้ผู้ใช้บริการในฐานะผู้ให้กู้ต้องลงนามเป็นการเฉพาะ เพื่อการลงทุน

 7. ข้อมูลแสดงคุณสมบัติในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ  เช่น ข้อมูลประวัติความสามารถในการชำระหนี้และข้อมูลประกอบการประเมินเครดิตของผู้ใช้บริการที่เป็นผู้กู้ต้องนำส่งให้แก่ บริษัท และข้อมูลแสดงคุณสมบัติในการใช้บริการลงทุนของผู้ใช้บริการในฐานะผู้ให้กู้ ซึ่งอาจรวมถึงการทำแบบทดสอบและผลการทดสอบความเหมาะสมและความสามารถในการลงทุน (Suitability Test)

 8. ข้อมูลการใช้บริการ NestiFly อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ (ซึ่งเป็นอีเมลของผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดา หรือของตัวแทนนิติบุคคล) รหัสผ่าน ประวัติการเข้าสู่ระบบและทำธุรกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการดำเนินการผ่าน NestiFly 

 9. ข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เพื่อเชื่อมต่อและใช้บริการ NestiFly อาทิเช่น หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการตั้งค่า และการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้ รวมถึง การใช้คุกกี้ (ซึ่งบางประเภทของคุกกี้ บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการเป็นรายกรณี)

 10. ข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อการแก้ไขข้อร้องเรียน หรือการขอรับการบริหารสนับสนุนจากบริษัทในการใช้บริการ NestiFly ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลการบันทึกเสียงบทสนทนาระหว่างการติดต่อสื่อสารที่อาจดำเนินการระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการดังกล่าว รวมถึงข้อมูลข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการนั้น

 11. ข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้บริการอาจนำส่งหรือให้ความยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการของบริษัท

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เพื่อการให้บริการ NestiFly ของบริษัทตามที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ บริษัทมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ ด้วยวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ให้บริการธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 • ตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการให้ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล 

 • ประเมินพิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ใช้บริการในฐานะผู้กู้ 

 • ประเมินพิจารณาความสามารถในการลงทุนของผู้ใช้บริการในฐานะผู้ให้กู้ หรือผู้ลงทุน

 • การพิจารณาการจับคู่การเสนอขอสินเชื่อของผู้ใช้บริการที่เป็นผู้กู้ ให้เหมาะสมกับเกณฑ์การลงทุนที่ผู้ใช้บริการ ในฐานะผู้ให้กู้กำหนดและแจ้งให้บริษัททราบผ่านการใช้บริการ NestiFly 

 • การดำเนินการจัดทำเอกสารสัญญากู้ยืม และเอกสารข้อตกลงอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการบริการธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้กู้ และผู้ให้กู้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทั้งฝ่ายผู้กู้ และผู้ให้กู้ระหว่างกัน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้บริการในฐานะผู้ให้กู้ อาจมีความจำเป็นในการใช้สิทธิเรียกร้องรับชำระคืนหนี้สินจากผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้กู้

 • การติดต่อประสานงานและการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การให้บริการธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปโดยสำเร็จและสมบูรณ์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 • ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออื่นๆที่จำเป็น ซึ่งผู้ใช้บริการอาจร้องขอมายังบริษัทภายใต้กระบวนการติดต่อสื่อสารและกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่บริษัทกำหนดไว้

2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทมีภายใต้กฎหมาย ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ให้บริการธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวัตถุประสงค์ในการคำนวณและจัดทำเอกสารบัญชีภาษีของบริษัท และ/หรือของผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) รวมถึงการจัดทำรายงานการประกอบกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลของบริษัท ซึ่งได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง ธนาคารแห่งประเทศไทย

3. เพื่อป้องกันการทุจริตหรือความผิดพลาดในระบบ รวมถึงการเตรียมการหรือการต่อสู้การใช้สิทธิเรียกร้องที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทที่อาจมีต่อผู้ใช้บริการ บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและติดตามข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ บน NestiFly ของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน 

4. เพื่อประสิทธิภาพในการประเมินคุณสมบัติ ความสามารถในการชำระคืนหนี้ของผู้ใช้บริการในฐานะผู้กู้ (Credit Scoring Model) และประสิทธิภาพในการให้บริการ NestiFly ของท่านผู้ใช้บริการให้แม่นยำสูงสุด บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมการใช้บริการทั้งหมดของผู้ใช้บริการที่ดำเนินการบน NestiFly อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งบริษัทสงวนสิทธิในการดำเนินการดังกล่าวด้วยระบบเทคโนโลยีที่บริษัทพิจารณาด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวว่ามีความเหมาะสม

5. บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลการติดต่อ เช่น การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือการส่งคำร้องต่างๆ และข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการอาจติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการปรับปรุงรูปแบบการเสนอบริการให้ตรงตามความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการระหว่างและหลังการบริการ รวมถึงการทำการตลาดในลักษณะของ Facebook Lookalike Function

6. กรณีที่ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมโดยเฉพาะแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ บริษัทอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อเพื่อทำการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยตรงให้แก่ผู้ใช้บริการ 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา (1) ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของ NestiFly อยู่ (2) ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการอาจยังคงมีหนี้สินคงค้างระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการรายอื่น และ (3) ต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากการเลิกการใช้บริการหรือสิ้นสุดระยะเวลาการให้สินเชื่อดังกล่าว ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิต่างๆ ของบริษัทหรือของผู้ใช้บริการรายอื่น

นอกจากนี้ ในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามคำสั่งเฉพาะของหน่วยราชการ หรือคำพิพากษาของศาลใดๆ บริษัทย่อมมีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บไว้เป็นข้อมูลความลับของบริษัท แต่ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคล ดังนี้

1. ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ช่วยเหลือสนับสนุนการให้บริการของ NestiFly หรือที่บริษัทอาจว่าจ้างเพื่อสนับสนุนในการปกป้องและต่อสู้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของ บริษัทที่อาจมีต่อผู้ใช้บริการ เช่น บริษัทผู้ถือหรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการทำธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการอื่นๆ เป็นต้น โดยบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยส่งต่อข้อมูลเฉพาะตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้เท่านั้น และจะเป็นการเปิดเผยบนหลักการเท่าที่จำเป็น ภายใต้กรอบของข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการลงนาม ระหว่างบริษัทและผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวเท่านั้น

2. ผู้ใช้บริการรายอื่นในฐานะผู้ให้กู้ ที่ติดต่อมายังบริษัท เพื่อขอข้อมูลเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน รวมถึงหลักฐานการกู้ยืมเงินอื่น ที่อาจมีการลงนามร่วมกับผู้ใช้บริการที่มีฐานะเป็นผู้กู้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการายอื่นดังกล่าวอาจมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิในการโต้แย้งและปกป้องเรียกร้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้บริการในฐานะผู้ให้กู้นั้นๆ โดยจะเป็นการเปิดเผยเฉพาะกรณีที่จำเป็นและบริษัทจะพิจารณาเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นการเฉพาะเท่านั้น โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการในฐานะผู้กู้ มากเกินสมควร

3. หน่วยงานราชการต่างๆ ที่บริษัทอาจมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำคำสั่งของหน่วยงานราชการนั้นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร เป็นต้น

 

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยรับประกันใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูล ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กำกับดูแล และโดยสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะ ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะทบทวนมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท ดังนี้ (i) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง (ii) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (iii) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (iv) สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม (v) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น และ (vi) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 

 

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ใช้บริการให้ทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้กรอบของกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 098 189 9882 หรือ อีเมล: contact@nestifly.com

ขณะนี้แอปพลิเคชั่น Share Loan by Nestifly กำลังดำเนินการอยู่ใน Regulatory Sandbox ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

BOT_Logo_Clear copy.png