top of page

รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

ส่วนตัว หรือ ธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย

5.75% - 9.70% ต่อปี* (รวมค่าธรรมเนียม 1.50%-2.10% ต่อปี)

 *บริษัทฯ อาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

วงเงินขอสินเชื่อ

50,000 - 50,000,000 บาท

ระดับ LTV

สามารถขอกู้ได้ตั้งแต่ 30%, 40%, 50% และ 60% ทั้งนี้ระดับ LTV ที่ขอกู้ได้สูงสุดจะขึ้นอยู่กับกลุ่มหุ้นหลักประกัน เช่น กลุ่มหุ้น MAX40 สามารถเลือกระดับ LTV ได้สูงสุดที่ 40% 

ระยะเวลา

90, 180, 270, 365 วัน

การชำระเงินกู้

วันเริ่มสัญญา: ผู้ขอสินเชื่อถูกหักดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากเงินที่ได้รับ

วันครบกำหนดสัญญา: ผู้ขอสินเชื่อชำระเงินต้นเต็มจำนวน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

  • มีบัญชีหลักทรัพย์กับผู้ให้บริการเก็บรักษาเงินและหลักประกัน (Custodian) บล.ลิเบอเรเตอร์

  • มีหุ้นตามรายชื่อที่ NestiFly กำหนดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  • มีรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ภายในรอบ 3 เดือนล่าสุด

เงื่อนไขอื่นๆ

  • เมื่อผู้ขอสินเชื่อนำส่งรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งแล้ว คำขอสินเชื่อจะถูกนำไปจับคู่ภายใน 1 วันทำการ หากยังจับคู่ไม่สำเร็จระบบจะทำการจับคู่ต่อไปเป็นเวลา 10 วันทำการ หากเลยระยะเวลา 10 วัน ระบบจะยกเลิกคำขอสินเชื่อ

  • ระหว่างรอจับคู่ หากมูลค่าหลักประกันเปลี่ยนแปลงเกิน 5% ระบบจะทำการยกเลิกคำขอสินเชื่อโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อระบบจับคู่เสร็จเรียบร้อยเเล้ว ผู้กู้จะต้องชำระเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดสัญญาเท่านั้น ไม่สามารถนำเงินมาชำระคืนก่อนครบกำหนดได้ ยกเว้นกรณีที่ระดับ LTV เพิ่มขึ้นเกินเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะเเจ้งเตือนไปยังผู้กู้ให้นำเงินมาชำระคืนบางส่วนเพื่อรักษาระดับ LTV

คำเตือนและคำแนะนำ

ผู้กู้ควรตระหนักถึงการก่อภาระหนี้สินตามความจําเป็นที่ไม่เกินความสามารถในการชําระหนี้ของตน เพื่อความมั่นคงทางการเงินของตนเอง

bottom of page