top of page

วิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งานทั่วไป

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน
เริ่มต้นลงทุน

นักลงทุน

หลังจากสมัครใช้งานสำเร็จแล้ว สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการเลือกเป็น "ผู้ให้กู้" และปรับเกณฑ์การลงทุน
ขั้นตอนการฝากเงินเข้าบัญชี Cash Balance P2P
เริ่มต้นขอสินเชื่อ

ผู้ขอสินเชื่อ

หลังจากสมัครใช้งานสำเร็จแล้ว สามารถเริ่มต้นสร้างคำขอสินเชื่อได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการโอนหุ้นระหว่างบัญชี Liberator เข้า บัญชี Cash Balance P2P
การสร้างคำขอสินเชื่อ
ขั้นตอนการชำระเงินคืน
bottom of page