top of page
ระดับ LTV คืออะไร และสำคัญอย่างไร
ตัวอย่างการขอสินเชื่อที่ระดับ LTV 60%
1,000,000 บาท
600,000 บาท
มูลค่าสินทรัพย์
มูลค่าสินเชื่อ
  • LTV ย่อมาจาก Loan-to-value ratio หมายถึง อัตราส่วนมูลค่าสินเชื่อต่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น หากหลักทรัพย์ที่ผู้กู้นำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันมีมูลค่า 1,000,000 บาท เเละต้องการกู้ที่ระดับ LTV 60% เเสดงว่าผู้กู้จะได้รับสินเชื่อมูลค่า 600,000 บาท
     
  • LTV มีความสำคัญในการกำหนดว่านักลงทุนจะปล่อยกู้ให้กับผู้กู้เป็นจำนวนเงินเท่าไร เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ StockLend จะใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนั้นมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ มูลค่าหุ้นที่ผู้กู้เป็นเจ้าของเเละนำหุ้นตัวดังกล่าวมาค้ำประกันสินเชื่อ

Forced Sell หรือการบังคับขายหลักประกัน

Forced Sell-02-02-02-02.png
  • LTV Alert หรือ การเตือนผู้กู้
    เมื่อมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันเริ่มลดลง โดยระบบจะเเจ้งเตือนเมื่อ LTV อยู่ที่ 65%

  • Forced Sell หรือ การบังคับขายหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยระบบจะเเจ้งเตือนเมื่อ LTV อยู่ที่ 75%

LTV Alert เเละ Forced Sell เป็นกลไกการบริหารความเสี่ยงให้กับนักลงทุน เพื่อป้องกันไม่ให้มูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันลดลงต่ำกว่ามูลค่าของสินเชื่อ โดยมีเกณฑ์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ 2 ระดับ คือ

 

1. LTV Alert หรือ การเตือนผู้กู้ เมื่อมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันเริ่มลดลง จนทำให้ LTV อยู่ที่ 65% โดย
   1.1 ระบบเเจ้งเตือนระดับ LTV ของสินเ
ชื่อที่สูงขึ้นถึงระดับเฝ้าระวัง
   1.2 ผู้กู้สามารถนำเงินมาชำระคืนบางส่วนเพื่อให้ LTV ต่ำพ้นเกณฑ์ LTV Alert หรือผู้กู้สามารถเฝ้าระวังต่อไป

 

2. Forced Sell หรือ การบังคับขายหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องจนถึง LTV 75%

    2.1 ระบบเเจ้งเตือนให้ผู้กู้นำเงินมาชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนที่ระบบจะทำการบังคับขายหลักทรัพย์ค้ำประกัน
    2.2 หากไม่สามารถชำระได้ จะทำการขายหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อรักษาระดับ LTV
    2.3 นำเงินจากการขายไปชำระคืนให้นักลงทุน เเละคืนส่วนที่เหลือให้ผู้กู้ (ถ้ามี)

อัตราค่าธรรมเนียมหากเกิด Forced Sell

  • ในกรณีที่มีการบังคับหลักประกัน ผู้กู้หรือผู้ให้กู้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดเพิ่มเติมให้แก่ NestiFly หากแต่ผู้กู้จะชำระค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ กรณีบังคับขายหลักประกันในบัญชี Cash Balance (P2P) ให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ​เป็นจำนวน 1% (ไม่รวม VAT 7%) ของมูลค่าการซื้อขายหลักประกันในบัญชี Cash Balance (P2P)

bottom of page